۰
سبد خرید

آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر

با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی كشور و در راستای اجرای بند (ج) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی كشور، سراسر کشور آزمون استخدامی فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر با ضوابط و شرایط ذیل اعلام میگردد.
مهلت ثبت نام تا 31 فروردین 1400 می باشد.

 

بخش اول: تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بكار رفته در این متن دفترچه به شرح ذیل است:

الف) دستگاه اجرایی:
كلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
ب) ایثارگران:
منظور از ایثارگران مشمول در این دفترچه فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر می باشد.
ج) بومی بودن:
داوطلب بومی فردی است كه «متولد» یا «ساكن با سابقه ده سال سكونت» در همان شهرستان مربوط به شغل محل مورد تقاضا طبق بندهای زیر باشد.
تعریف بومی بودن:
1- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یكی باشد.

تذكر: با توجه به تغییرات تقسیمات كشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
2- استفاده از اولویت بومی از طریق سكونت به موجب تایید ساكن بودن و حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد محلی بر اساس فرم مندرج در آگهی (ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا كلانتری محل (در شهرستان مورد تقاضا) خواهد بود.
تبصره 1: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سكونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساكن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاك محاسبه قرار گیرد.
تبصره 2: افراد بومی شهرستانی متقاضی بهره مندی از اولویت بومی، میبایست در زمان ثبت نام، گزینه، «من متقاضی استفاده از اولویت بومی هستم» را انتخاب نمایند و ارائه فرم استشهاد محل سكونت برای برخورداری از اولویت بومی منحصراً برای داوطلبانی كه بعد از اعلام نتایج آزمون برای مرحله بعدی استخدام به دستگاههای متقاضی معرفی می شوند، ضروری میباشد.
تبصره 3: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات كشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون میباشد.
تبصره 4: نمره مكتسبه داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراكز استان ها) در آزمون كتبی با ضریب یك و چهار دهم (4/1) محاسبه و ملاك عمل قرار می گیرد.

 

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان

 1 .داشتن تابعیت ایران؛
2 .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
3 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
4 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛
5 .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میشوند؛
6 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
7 .نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر؛
8 .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛
9 .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛
10 .داشتن حداقل هجده (18) سال تمام برای فرزندان شهید و حداقل بیست (20) سال تمام برای فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر.

تذكر1: فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از شرط رعایت حداكثر سن استخدام معاف می باشند.
تذكر2: ملاك عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه، و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت (تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، كارت پایان خدمت) و همچنین در خصوص معافیت دائم (تاریخ مندرج در قسمت صدور كارت معافیت دائم)، آخرین روز ثبت نام آزمون (1400/01/31) میباشد؛

 

بخش سوم: مواد آزمون عمومی

در این آزمون، سوالات در حیطه عمومی در مواد آزمونی زیر و به صورت چهار گزینه ای با ضریب یك (1) بوده و به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یك سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است مواد آزمون براساس مقاطع تحصیلی (دیپلم، كاردانی، كارشناسی و بالاتر) طراحی خواهد شد. در عناوین شغلی كه از چند مقطع تحصیلی پذیرش انجام میشود، سطح مواد آزمون براساس پایینترین مقطع تحصیلی طراحی خواهد شد.

 1 .معارف اسلامی؛
2 .زبان و ادبیات فارسی؛
3 .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛
4 .ریاضی و آمار مقدماتی؛
5 .زبان انگلیسی عمومی؛
6 .هوش و توانمندیهای ذهنی؛
7 .فناوری اطلاعات (مهارتهای Word ،PowerPoint ،Excel و Internet)

تبصره: اقلیتهای دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مكتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون محاسبه خواهد شد.

 

بخش چهارم: ضوابط و امتیازات قانونی

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، استخدام مشمولین بند «ج» ماده (87) فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ( 70 درصد و بالاتر) از طریق شركت در آزمون و رقابت بین كلیه داوطلبان ایثارگر مشمول قانون یاد شده و بر اساس نمره مكتسبه در امتحان با رعایت ساز و كارهای ذیل صورت میپذیرد:
1 .ایثارگران متقاضی جهت ثبت نام و بهره مندی از سهمیه استخدامی بند «ج» ماده 87، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سامانه سجایا (سیستم جامع اطلاعات یكپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأیید گردد و در صورت عدم تأیید بنیاد مذكور، مجاز به شركت در این آزمون نمی باشند.
2 .این مجوز استخدامی صرفاً مربوط به مشمولین بند «ج» ماده 87 (فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر) بوده و باقیمانده سهمیه مذكور در صورت عدم تكمیل ظرفیت برای مشمولین این بند قانونی محفوظ خواهد ماند.

سایر امتیازات:
الف) حافظین قرآن:
بر اساس مصوبه شماره 200/13736 مورخ 1390/06/14 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 10 درصد به امتیاز مكتسبه حافظان قرآن دارای درجات (1 تا 3) برای حافظین قرآن در مشاغل مربی امور تربیتی مدارس، دبیری معارف اسلامی، كارشناس فرهنگی و هنری، كارشناس امور دینی لحاظ خواهد شد. همچنین برای مشاغلی كه شرایط احراز آنها دیپلم می باشد، درجه پنج حفظ قرآن به شرط دارا بودن گواهینامه پایان دوره اول متوسطه از لحاظ استخدامی هم تراز دیپلم می باشد و امتیاز ذكر شده نیز به افراد واجد شرایط اعلام شده در متن آگهی استخدامی منتشره تخصیص خواهد یافت.
ب) بومی:
نمره مكتسبه داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراكز استان ها) در آزمون با ضریب یك و چهار دهم (1/4) محاسبه و ملاك عمل قرار می گیرد.

 

بخش پنجم: مراحل ثبت نام:

در زمان ثبت نام، داوطلبان می توانند با توجه به شرایط احراز اعلام شده، نسبت به انتخاب شغل محل هایی كه شرایط احراز آنها را دارند، به ترتیب اولویت، حداكثر سه (3) شغل محل اقدام نمایند.
تذكر مهم:
1 -در این آزمون داوطلبان بر اساس ترتیب نمره مكتسبه در سقف هر یك از اولویت های انتخابی و با توجه به ظرفیت های اعلام شده پذیرفته خواهند شد. پذیرش داوطلبان در هریك از شغل محل ها صرفاً بر اساس نمره مكتسبه آن ها و در رقابت با سایر داوطلبان ضمن در نظر گرفتن اولویت انتخاب شغل محل ها صورت خواهد پذیرفت.
2 -با توجه به اینكه هر داوطلب می تواند تا سه شغل محل را انتخاب نماید، بنابراین ضریب بومی در شغل محل های انتخابی داوطلب صرفاً بر اساس شهرستانهایی در نظر گرفته خواهد شد كه مشمول مصادیق بومی بودن مندرج در بند "ب" دفترچه باشند.
3 -داوطلبان در انتخاب شهرستان بومی خود دقت لازم به عمل آورند، چنانچه به هر دلیل داوطلب بدون توجه به مصادیق بومی بودن مندرج در صفحه 1 دفترچه، شغل محل بومی خود را انتخاب نماید، بعد از معرفی شدن و عدم تایید آن توسط دستگاه استخدام كننده، امتیاز بومی مكتسبه داوطلب حذف گردیده و با توجه به تكمیل سایر ظرفیت ها امكان جایابی مجدد صرفاً در مرحله تكمیل ظرفیت احتمالی امكان پذیر خواهد بود و صرفاً پس از فرایند اعلام نتایج نهایی، در صورت وجود سهمیه باقیمانده احتمالی از ظرفیت شغل محل های فاقد داوطلب و یا تكمیل ظرفیت نشده، مجدداً با توجه به انتخاب افراد فرایند تكمیل ظرفیت انجام خواهد شد.
4 -پس از پایان ثبت نام و امكان ویرایش اطلاعات در مهلت تعیین شده، امكان تغییر اولویت و یا درخواست جدید برای انتخاب های جدید وجود ندارد.
5 -حداقل مدرك تحصیلی لازم برای شركت در مشاغل ستاد مركزی دستگاه های اجرایی كارشناسی ارشد و بالاتر می باشد.
6 -داوطلب متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.

الف) تهیه فایل عكس اسكن شده:
داوطلب باید یك قطعه عكس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسكن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:
عكس 3 در 4 كه در سال جاری گرفته شده باشد (عكس تمام رخ) فقط باید با فرمت JPG باشد. اندازه عكس اسكن شده باید حداقل 300×200 پیكسل و حداكثر 400×300 باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. حجم فایل ذخیره شده عكس نباید از 70 كیلوبایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عكس اسكن شده باید حذف شده باشد. حتی الامكان عكس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذكر (1): اسكن عكس از روی كارت های شناسایی (كارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسكن نمایند.
تذكر (2): عكس خواهران باید با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر (3): با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه این موضوع اكثراً برای داوطلبانی كه ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاكید میگردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگری به جای عكس شما الصاق نگردد. بدیهی است كه در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ب) پرداخت وجه:
ثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه 1400/01/24 لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 900/000 (نهصدهزار) ریال به صورت الكترونیكی و با كارت های بانكی متصل به شبكه ی شتاب نسبت به تكمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.
موكداً تاكید میگردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان شركت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام كد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

ج) تكمیل تقاضانامه ثبت نام:
- در ردیفهای 1 ،2 و 3 ،داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی (فامیلی)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطوركامل وارد نماید (از بكاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود)
- در ردیف 4 ،داوطلب باید كد ملی خود را كه ده رقم می باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ضمناً داوطلبانی كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملی نشده اند برای اطلاع از شماره كد ملی خود با شماره تلفن گویای 66707131-021 تماس حاصل نمایند.
- در ردیف 5 ،داوطلب باید برحسب اینكه زن یا مرد می باشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاری نماید.
- در ردیف 6 ،داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و از درج حروف، ممیز و یا خط تیره كه در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.
- در ردیف 7 ،داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز در محل مربوط درج نماید.
- در ردیف 8 ،داوطلب باید بر حسب اینكه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را علامتگذاری نماید.
- در ردیف 9 ،داوطلب بایدكد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول مندرج در صفحه 89 مشخص و در این محل درج نماید.
- در ردیف 10 ،داوطلب باید با علامتگذاری در یكی از مربع ها، دین خود را مشخص نماید.
- در ردیف 11 ،داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با علامتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند.
- در ردیف 12 ،داوطلبان چپ دست باید این مربع را علامتگذاری نمایند.
- در ردیف 13 ،داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را (فرزند شهید و فرزند جانباز 70 درصد و بالاتر) در این بند علامتگذاری نماید.
- در ردیف 14 ،مشمولان حافظان قرآن درجه 1 تا 5 این بند را علامتگذاری نمایند.
- در ردیف 15 ،داوطلب باید آخرین مقطع تحصیلی خود را در این بند علامتگذاری نماید (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
- در ردیف 16و 17 ،داوطلب باید عنوان رشته تحصیلی وگرایش خود را مشخص و در این محل درج نماید.
- در ردیف 18 ،داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرك تحصیل خود را درج نماید.
- در ردیف 19 ،داوطلب باید تاریخ فارغ التحصیلی آخرین مقطع تحصیلی خود را به سال و ماه و روز در این قسمت درج نماید.
- در ردیف 20 ،داوطلب باید معدل آخرین مدرك تحصیلی خود را درج نماید.
- در ردیف 21 و 22 ،داوطلب باید كد و عنوان استان و شهرستان جهت تعیین حوزه امتحانی با توجه به جدول مندرج در صفحه 89 مشخص و در این محل درج نماید .همچنین آدرس دقیق پستی و كدپستی دقیق خود را كه یك عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.
- در ردیف 22 ،داوطلب باید كد پستی ده رقمی خود را درج نماید.
- در ردیف 23 ،داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نماید.
- در ردیف 24 ،داوطلب شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.
- در ردیف 25 ،داوطلب متقاضی می تواند آدرس پست الكترونیكی خود را درج نماید.
- در ردیف 26 ،داوطلب میبایست كد و عنوان استان و شهرستان و آدرس محل سكونت خود را در این محل درج نماید.
- در ردیف 27 ،داوطلب برای انتخاب سه شغل محل صرفاً از شغل محل هایی می تواند انتخاب نماید كه هر شغل محل از نظر مقاطع تحصیلی مشابه و در یك سطح باشند. چنانچه اولویت اول داوطلبان مقطع كارشناسی و بالاتر باشد سایر اولویت های داوطلب نیز باید در مقطع كارشناسی و بالاتر باشد. چنانچه اولویت اول داوطلبان مقطع كاردانی باشد سایر اولویت های داوطلب نیز باید در مقطع كاردانی باشد. چنانچه اولویت اول داوطلبان مقطع دیپلم باشد سایر اولویت های داوطلب نیز باید در مقطع دیپلم باشد.

تذكر مهم 1 :داوطلب برای انتخاب سه شغل محل صرفاً از شغل محل هایی می تواند انتخاب نماید كه هر شغل محل از نظر مقاطع تحصیلی مشابه و در یك سطح باشند. چنانچه اولویت اول داوطلبان مقطع كارشناسی و بالاتر باشد سایر اولویت های داوطلب نیز باید در مقطع كارشناسی و بالاتر باشد. چنانچه اولویت اول داوطلبان مقطع كاردانی باشد سایر اولویت های داوطلب نیز باید در مقطع كاردانی باشد. چنانچه اولویت اول داوطلبان مقطع دیپلم باشد سایر اولویت های داوطلب نیز باید در مقطع دیپلم باشد.
تذكر مهم 2 :داوطلبان بایددر انتخاب كد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس و ظرفیت پذیرش، جدول شرایط احراز توجه نمایند.

د) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آن:
داوطلبان لازم است برای اطلاع از تاریخ پرینت كارت شركت در آزمون و زمان برگزاری آزمون به اطلاعیه های كه در روز یكشنبه مورخ 1400/02/12 در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور منتشر میگردد مراجعه نمایند. 

 

بخش ششم: نحوه اعلام نتایج

با توجه به اینكه در این آزمون داوطلبان به سوالات آزمون عمومی پاسخ خواهند داد، بنابراین ملاك معرفی افراد به ترتیب نمره مكتسبه آنان (نمره آزمون عمومی و امتیازات قانونی مربوطه) و به تعداد یك برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت میپذیرد.

 

بخش هفتم: تذکرات مهم
1 -با توجه به اینكه، دستگاههای استخدام كننده مدارك، مستندات و اطلاعات خوداظهاری داوطلبان را پس از معرفی آن ها توسط سازمان سنجش آموزش كشور بررسی خواهند نمود، لذا مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و ارائه كامل مدارك و مستندات در زمان بررسی مدارك و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، ایثارگری و سایر اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، برای داوطلب حقی ایجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از امتحان (اعلام نتایج اولیه، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حتی در صورت صدور حكم استخدامی، حكم مزبور لغو و بلااثر میشود.
2 -داوطلبان استخدام می بایست شرایط احراز مشاغل مندرج در این دفترچه آگهی استخدامی در شغل محل مربوطه را دارا باشند.

تبصره: با توجه به اینكه در این آزمون رشته تحصیلی ملاك بوده بنابراین داوطلبان استخدام از شرط گرایش تحصیلی صرفاً در این آزمون معاف می باشند و در صورتی كه رشته تحصیلی داوطلب صرف نظر از گرایش تحصیلی در آگهی استخدامی درج شده باشد داوطلب می تواند در آزمون استخدامی ثبت نام نماید.
3 -به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، كارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده (42) قانون مدیریت خدمات كشوری) پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداكثر یك ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارك مربوط به كسب مهارتهای هفتگانه (ICDL) صادره از مراكز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی كشور را ارائه نمایند. بدیهی است كسانی كه فاقد گواهینامه های مذكور میباشند و یا گواهینامه آنان از مراكز تعیین صلاحیت شده نمیباشد، موظفند برای شركت در آزمون تعیین سطح و دریافت گواهینامه مذكور به یكی از مراكز تعیین صلاحیت شده در بخش اعتبار سنجی موسسات آموزشی (با عنوان موسسات تعیین صلاحیت شده) كه در درگاه الكترونیكی سازمان اداری و استخدامی كشور قابل مشاهده میباشد، مراجعه نمایند.
4 -استخدام افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، برای تمامی دستگاههای اجرایی به صورت رسمی خواهد بود.
5 -دارندگان مدارك تحصیلی پایینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز هر یك از شغل محل های مذكور در این دفترچه حق شركت در آزمون آن شغل محل ها را ندارند.
6 -افراد دارای مدارك تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شركت در آزمون میبایست مدرك (مقطع و رشته تحصیلی) ذكر شده در این دفترچه را داشته باشند. بدیهی است صدور حكم كارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه ثبت نام میباشد.
7 -حداقل مدرك تحصیلی لازم برای شركت در مشاغل ستاد مركزی دستگاههای اجرایی كارشناسی ارشد و بالاتر می باشد.
8 -بر اساس بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات كشوری و آیین نامه شماره 44178/88384 مورخ 1389/04/22 وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك، داوطلبان استخدام میبایست سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میشوند را داشته باشند در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارك و معاینه پزشكی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشكی دانشگاه علوم پزشكی استان مربوطه میباشد.
9 -اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
10 -مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تأیید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد.
11 -دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید.
12 -در صورت عدم تكمیل ظرفیت در شغل محل های آزمون در دستگاههای اجرایی، تكمیل ظرفیت از بین سایر شركت كنندگان آزمون با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به ترتیب نمره فضلی در شغل محل های مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

 

شرایط اختصاصی دستگاه های اجرایی:

قوه قضائیه:
1 .پذیرفته شدگان شغل متصدی امور دفتری در محل های تبریز – خوی – ایواوغلی – نازلو – انزل – اصلاندوز – نمین – برخوار - خمینی شهر - شاهین شهر و میمه – شهرضا – فلاورجان – لنجان – مباركه - نجف آباد – كرج – فردیس – چهارباغ – ایلام – لواسانات - رودبار قصران – شهریار - شریف آباد – ملارد – بهارستان – قرچك – پردیس – فارسان – بروجن – درمیان – بیرجند - رازو جرگلان - مانه و سملقان – بجنورد – اهواز – بندرماهشهر – خرمشهر – آبادان – شوشتر – رامهرمز - بزینه رود – سمنان – زاهدان – زابل – خاش – شیراز – كازرون – اوز – فورگ – بیضا – اسفرورین - الموت غربی – بشاریات – كردستان – ماهان – سیرجان – كهنوج – زرند – كرمان – كرمانشاه – یاسوج – كهگیلویه – گچساران –گنبدكاووس – كردكوی – رودبار – رضوانشهر – میاندرود – آمل – بابل - عباس آباد – رامسر – چمستان – نوشهر –كلاردشت – ساوه – خنداب – اسدآباد – كبودرآهنگ – یزد در پست مسئول خدمات اداری بكار گرفته میشوند.
2 .پذیرفته شدگان شغل حسابدار در محل های لواسانات – پاكدشت – تایباد – كنارك – قروه – بانه در پست مسئول خدمات
مالی بكار گرفته میشوند.
3 .پذیرفته شدگان شغل مسئول ابلاغ و اجرا در محل كجور در پست مددكار اجتماعی بكار گرفته میشوند.
4 .پذیرفته شدگان شغل متصدی امور دفتری در محل های بیله سوار – نمین – برخوار – فلاورجان – لنجان - نجف آباد – كرج
– لواسانات - رودبار قصران – شهریار – پاكدشت - شریف آباد – ملارد – بهارستان – قرچك – پردیس - رازو جرگلان – بندرماهشهر – خرمشهر – رامهرمز - بزینه رود – زاهدان - زرین دشت – اشكنان – كرمان – رودبار - مرزن آباد – ساوه –
بندرعباس – قشم – كبودرآهنگ – یزد در پست ماشین نویس بكار گرفته میشوند.
5 .پذیرفته شدگان شغل كارشناس راهبری حراست در محل بجنورد در پست كارشناس بازرسی و نظارت بكار گرفته میشوند.
6 .پذیرفته شدگان شغل كارشناس حراست فیزیكی در محل بجنورد در پست كارشناس حراست بكار گرفته میشوند.
7 .پذیرفته شدگان شغل كارشناس حراست اسناد و مدارك در محل بجنورد در پست كارشناس حراست بكار گرفته میشوند.
8 .پذیرفته شدگان شغل كاردان فناوری اطلاعات در محل ملارد در پست كاردان شبكه بكار گرفته میشوند.
9 .پذیرفته شدگان شغل كارشناس امور ساختمان و تأسیسات در محل خنداب در پست كاردان تأسیسات بكار گرفته میشوند.
10 .پذیرفته شدگان شغل مسئول ابلاغ و اجرا در محل های عسلویه – دیر – دیلم – گناوه در پست تقریرنویس بكار گرفته میشوند.
سازمان انتقال خون ایران:
1 .پذیرفته شدگان شغل كارشناس امور اداری در شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد، ساری در پست سازمانی كارگزین بكار گرفته میشوند.
2 .پذیرفته شدگان شغل كاردان امور مالی در شهرهای ایلام، تبریز، ارومیه، تهران، بجنورد، زنجان، سمنان، شیراز، قم، سنندج، كرمانشاه، یاسوج، خرم آباد و اراك در پست سازمانی جمعدار اموال مشغول بكار گرفته میشوند.
3 .پذیرفته شدگان شغل كاردان امور مالی در شهرهای شهركرد ، مشهد ، زاهدان ، قزوین و كرمانشاه در پست سازمانی مسئول انبار بكار گرفته میشوند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
پذیرفته شدگان شغل كاردان امور اداری، در پست بایگان بكار گرفته میشوند.
سازمان حفاظت محیط زیست:
1 .شغل مامور اجرایی محیط زیست (1)، برای پست محیط بان راننده در نظر گرفته شده است.
2 .شغل مامور اجرایی محیط زیست (2)، برای پست محیط بان نگهبان در نظر گرفته شده است.
3 .شغل مامور اجرایی محیط زیست (3)، برای پست محیط بان اسلحه دار در نظر گرفته شده است.
4 .شغل مامور اجرایی محیط زیست (4)، برای پست محیط بان جانشین در نظر گرفته شده است.
5 .شغل مامور اجرایی محیط زیست (5)، برای پست محیط بان در نظر گرفته شده است.
6 .شغل مامور اجرایی محیط زیست (6)، برای پست محیط بان قایقران در نظر گرفته شده است.
سازمان هواشناسی كشور:
1 .طی نمودن موفقیت آمیز دوره های آموزشی تخصصی هواشناسی بمدت حداقل شش ماه در مركز آموزش هواشناسی و علوم جو جهت دارندگان سایر مدارك تحصیلی (غیراز رشته تحصیلی هواشناسی) برای متقاضیان مشاغل اختصاصی هواشناسی الزامی
است.
2 .ارائه تعهدخدمت نوبتكاری (شیفتی) در شغل كارشناس هواشناسی همدیدی الزامی میباشد.
وزارت آموزش وپرورش:
طی دوره یكساله مهارت آموزی توسط پذیرفته شدگان با رعایت شرایط و ضوابط ذیل:
1 .به استناد مجوز شماره 389957 مورخ 1399/11/15 سازمان اداری و استخدامی كشور و مفاد ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان نهایی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یكساله مهارت آموزی (این دوره شامل مجموعهای از دروس تربیتی، تخصصی و كارورزی (نظری، مهارتی) است كه برای دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی و حوزوی پذیرفته شده در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش برابر آیین نامه خاص خود برگزار میشود)، در دانشگاه فرهنگیان (رشته های شغلی دبیر، آموزگار، مربی امورتربیتی، مشاور، مراقب سلامت) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (رشته شغلی هنرآموز)، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حكم استخدامی منوط به كسب موفقیت در دوره مذكور میباشد.
2 .مهارت آموزانی كه از حضور در كلاس درسی، امتحانات مواد درسی خودداری نمایند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و مشمول پرداخت هزینه های دوره آموزشی و خسارتهای وارده خواهند بود.
3 .بخشی از هزینه های برگزاری دوره یكساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریك از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یكساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش میتواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام نماید.
4 .شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره یكساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی و تأیید صلاحیتهای عمومی توسط گزینش، از سوی دانشگاههای مجری دوره یكساله مهارت آموزی (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) اعلام خواهد شد.
رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری دوره مزبور، الزامی میباشد. پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی هنرآموز جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شركت یكساله مهارت آموزی میبایست از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی آموزگار، دبیر، مراقب سلامت، مشاور، مربی امور تربیتی نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان موضوع را پیگیری نمایند.
5 .مدت دوره یكساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام رسمی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نمیباشد.
6 .محل مهارت آموزی دوره یكساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی تعیین خواهد شد.
7 .تغییر محل مهارت آموزی، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعایت جنسیت از طریق دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
8 .مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراكز مجری دوره یكساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرك روخوانی و روانخوانی قرآن كریم و مدرك ICDL میباشند، در غیراین صورت باید تعهد نمایند كه قبل از اتمام دوره یكساله مهارت آموزی، مدارك مزبور را ارائه نمایند.
9 .دانشگاههای مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسكان و تغذیه مهارت آموزان ندارند در صورت وجود امكانات و تقاضای افراد، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امكانپذیر خواهد بود.
10 .پذیرفته شدگان شغل محلهای آموزش و پرورش عشایری؛ بعد از گذراندن موفقیت آمیز دوره یكساله مهارت آموزی، جهت تعیین محل خدمت در اختیار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط قرار خواهند گرفت.

 

تذکرت مهم:

1 .برخورداری از حُسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان.
2 .تغییر منطقه محل خدمت تعیین شده در این دفترچه، بعد از قبولی نهایی و قبل از استخدام و اشتغال بكار، تحت هر شرایطی (تاهل، تجرد، تكفل، فوت والدین، تبعیت از همسر، همسر كارمند ارگان و یا نهاد خاص، استفاده سهمیه خاص و ...) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بكار نیز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگیان خواهد بود.
3 .صدور احكام و ابلاغ اشتغال به كار معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش، مشروط به ادای سوگند معلمی و امضای سوگندنامه معلمی خواهد بود. متن امضا سوگندنامه در پرونده معلمان نگهداری میشود.
4 .فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم (سابق)، دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی كه دارای تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش میباشند حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.
5 .محل خدمت یك منطقه آموزشی است كه حسب نیاز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان نهایی، در این آگهی مشخص شده است.
6 .منطقه آموزشی/ شهرستان محل خدمت در حكم براساس مفاد این دفترچه تعیین میگردد.
7 .متقاضیان عناوین شغلی سرایداری، پس از قبولی، تنها دوره های بدو خدمت را طی خواهند نمود.

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور:
خدمت در شغل مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها به صورت نوبت كاری (شیفتی) در محدوده داخل بندها و زندانها و تابع دستورالعمل سازمان میباشد و دارا بودن حداقل قد 165 سانتی متر برای آقایان و 155 سانتی متر برای بانوان الزامی است.
1 .الزامات ذیل در خصوص شغل مذكور و كارشناس حقوقی ضروری می باشد.
2 .علاوه بر مصاحبه استخدامی، آزمون عملی به منظور سنجش آمادگی جسمانی افراد توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور برگزار خواهد شد.
3 .پذیرفته شدگان در مشاغل كارشناس حقوقی الزاماً می بایست قبل از شروع بكار، دوره آموزشی تخصصی مرتبط با شغل پیش بینی شده از سوی این سازمان را با موفقت طی نمایند.

سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور:
1 .داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی علاوه بر آزمون علمی، می بایست در آزمون عملی نیز حائز شرایط لازم شوند.
2 .پذیرفته شدگان شغل آتش نشان در استان آذربایجان غربی(سیلوانا و چهاربرج)، خراسان رضوی(نقاب)، البرز(هشتگرد)و خراسان جنوبی(طبس مسینا) در شغل راننده آتش نشان بكار گرفته خواهند شد.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی:
1 .از كلیه پذیرفته شدگان رشته شغلهای جدول فوق آزمون تخصصی عملی، گرفته خواهد شد.
2 .پذیرفته شدگان شغل محل طراح در پست كارشناس معماری به كارگرفته خواهند شد. پذیرفته شدگان شغل محل كارشناس امور پژوهش در پست كارشناس مطالعات فرهنگ و ادب پایداری بكار گرفته خواهند شد.

 

جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدام فرزندان شهدا و جانبازان در سال 1400 فایلهای PDF زیر را مطالعه نمایید:

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون و مشاهده رشته های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

 

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

جهت خرید کلیک کنید
با نظر خود در مورد این مطلب ما را در پوشش بهتر خبری اخبار استخدامی آگاه کنید
جهت خرید کلیک کنید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید