۰
سبد خرید

استخدام شرکتهای پیمانکار برق منطقه ای تهران

شرکت مهندسی آریانیر (استان البرز)، شرکت خدماتی بازرگانی میلاد شیرین بهار(استان قم) و شرکتهای نیرو مهار پارسه- فنی و مهندسی برق آذین الموت-مهندسین باختر مشاور(استان تهران) در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قرارداد بهره برداری پست های فوق توزیع و انتقال، تعداد 37 نفر از آقایان در رشته ی شغلی اپراتور پست برق، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری با شرایط به شرح ذیل جذب می نماید. 


مهلت ثبت نام تا 14 دی 1400 می باشد.

 

شرایط عمومی 

1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
3 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.(ملاک عمل برای محاسبه تاریخ کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون 1400/10/24 می باشد).
تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد .
4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی .
5 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری وارائه گواهی عدم سوءپیشینه .
6 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی در انجام وظایف محوله.
7 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
8 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی .
9 -احراز صلاحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه .

 

شرایط اختصاصی

1-داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی برق با کلیه گرایش ها جهت تصدی شغل اپراتورپست های فشار قوی، الزامی می باشد.
تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون (1400/10/24) می باشد و ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.
2 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 1400/10/24 به شرح ذیل :
1-2 -حداکثر 26 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کاردانی (متولدین 1374/10/24 به بعد)
2-2 -مدت انجام خدمت سربازی ، تا 24 ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
3-2 -در صورت دا شتن سابقه کار مرتبط در خصوص شغل فوق الذکر ، مدت سابقه (حداکثر 5 سال) بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سقف سنی افزوده خواهد شد.
4-2 -در مورد شرکت کنندگان شاهد ( شامل برادر و پدر)،فرزندان جانبازان زیر 25 در صد ، آزادگان کمتر از یک سال اسارت در صورت ارائه مدارک به میزان 5 سال به حداکثر سن فوق الذکر افزوده خواهد شد.
5-2 -در هر صورت حداکثر سن نباید از 35 سال بیشتر باشد.
3 -به استناد مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مفاد بند(ذ) ماده87 قانون ششم توسعه،  
1-3) بیست و پنج درصد (25%) از ظرفیت اســتخدامی به جانبازان، آزادگان فاقد شــغل، همسر و فرزندان شهدا، هم سر و فرزندان جانبازان بیست و پنج در صد (25%) و بالاتر، هم سر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یکسال و بالای یک سال اسارت، پدر و مادر، خواهر و برادر شهید به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
2-3) پنج در صد (5 %) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان (با حداقل شش ماه ح ضور داوطلبانه در جبهه ها)، هم سر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بی ست و پنج در صد (25%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد. 
3-3 (مرجع صــدور تاییدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها، همسر و خانواده شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان، معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت نیروی انسانی بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران میباشند. متقاضیان باید تاییدیه مربوطه را در روز بررسی مدارک ارایه نمایند. بدیهی است عدم ارایه تاییدیه به منزله حذف از فرایند جذب میباد.
4-3) با هماهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران دردفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران 25 درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این ســهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.
5-3) ایثارگران متقا ضی بهره مندی از سهمیه ا ستخدامی حداقل 25 در صد مو ضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم اســت ابتدا اطلاعات خود رادر سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید وامور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید بنیاد مذکور مجاز به انتخاب شغل محل های م شخص شده برای سهمیه یاد شده نمی باشند. 
6-3) مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایرایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگرمی تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر ا ساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. بنابراین م شمولین سهمیه 25 در صد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند. 
7-3) جانبازان، آزادگان، فرزندان شــهدا، فرزندان جانبازان بیست وپنج درصد و بالاترو فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند. 
8-3) سـهمیه اسـتخدامی مربوط به مشـمولین سـهمیه 5 درصـد ایثارگران در دفترچه امتحان مشـترک فراگیر مشخص واز سهمیه سایرداوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگربرای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران 5 درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.
4 -بومی بودن در محل خدمت الزامی می باشد.

توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
1-4 -محل تولد داوطلب یا همسر وی، محل درخواستی باشد.
2-4 -حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.
3-4 -داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند.
4-4- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته)، می بایست محل خدمت فعلی یا بازنشستگی با محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
5- انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
6- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود، لذا قبولی در آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.

تبصره: محل مصاحبه: تهران - خیابان کریم خان - خیابان استاد نجات الهی (ویلا)-خیابان شاداب - مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران - پلاک 43
7- از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در محل موردنظر و با بکار گیری در دیگر نقاط تحت پوشش عملیاتی شرکت با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید.
8- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون ، مصاحبه و جذب محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

 

مواد آزمون

1- سوالات آزمون در یک دفترچه شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی طراحی گردیده و مواد (دروس) رشته شغلی و جزئیات مربوط در جدول نیازهای جذب نیرو در پایان آگهی درج شده است.
2- آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد .

 

چگونگی ثبت نام

1-داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/28 حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 1400/10/14 از طریق سایت اینترنتی مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
2- داوطلبان می بایست مبلغ 1،000،000 ریال (یک میلیون ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمایند.

تبصره: پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، وجه واریزی مسترد نمی گردد.

 

در صورت بروز هرگونه مشکل و سؤالی در وقت اداری با شماره تلفن 88891461-021   تماس حاصل نمایند.

 

کاربر گرامی این بخشی از اگهی استخدام شرکتهای پیمانکار برق منطقه ای تهران بود، در صورت مشاهده متن کامل آگهی بر روی دانلود دفترچه راهنما کلیک نمایید

مهلت ثبت نام تا 14 دی 1400


دریافت کارت آزمون 21 الی 23 دی 1400


زمان برگزاری آزمون 24 دی 1400

 

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

 

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

جهت خرید کلیک کنید
با نظر خود در مورد این مطلب ما را در پوشش بهتر خبری اخبار استخدامی آگاه کنید
جهت خرید کلیک کنید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید